fbpx

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα www.clevercustomernetwork.com ανήκει στην εταιρεία Clever Customers Network SRL (CCN Holdings ).. Οι παρόντες όροι ισχύουν και διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη αυτής και δεσμεύει μόνο αυτούς. Η εταιρία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης της, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η χρήση, η επίσκεψη, η πλοήγηση, η αρχειοθέτηση και η παραμονή στην παρούσα ιστοσελίδα προϋποθέτει και συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι περιγραφομένων όρων χρήσης.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι διαμορφωμένο επί τη βάση της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα, περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) προγράμματα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια και άλλα διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία προστατεύονται από τη Νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Περαιτέρω, οι δημιουργοί κατέχουν όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού, ήτοι επί των έργων που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα, τα οποία παρέχονται για νόμιμη χρήση και μόνο.

Η παραβίαση των όρων της ιστοσελίδας μπορεί να συνίσταται σε:

 • Χρήση της ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς ή για προώθηση οποιωνδήποτε παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Υποβολή υλικού που είναι επιβλαβές, δυσφημιστικό, απειλητικό ή ψευδές.
 • Δημοσίευση υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή προσωπικότητας.
 • Αντιγραφή, μετάδοση/διανομή, φόρτωση (download), αναπαραγωγή ή αποθήκευση του υλικού ή υπηρεσιών της ιστοσελίδας, που προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του δημιουργού. Οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες πρακτικές καθίστανται παράνομες και επιβάλλονται οι κυρώσεις του Νόμου, τόσο αστικές, όσο και ποινικές. Εξαίρεση αποτελεί η δυνατότητα των χρηστών της ιστοσελίδας να προβούν σε μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μοναδικού αντιγράφου ή τμήματος που περιεχομένου που έχει επιλεγεί (από το ψηφιακό περιεχόμενου της ιστοσελίδας) για αυστηρά προσωπική χρήση και χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό τον όρο αναφοράς της πηγής προέλευσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με την προϋπόθεση, βέβαια ότι δεν θα αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί το έργο με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Αλλοίωση ή παραπλάνηση σε σχέση με την αναγραφή του ονόματος του δημιουργού ή το ζήτημα της γνησιότητας του έργου, η οποία παραβιάζει το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια από τις προαναφερθείσες πρακτικές, η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διακόψει επ’ αόριστον ή προσωρινώς, ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, καθώς θα έχουν παραβιαστεί οι τιθέντες όροι και η ευρύτερη ισχύουσα Νομοθεσία σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη, για την προπεριγραφόμενη ενέργεια.

Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική απορρήτου

Η “Πολιτική απορρήτου” περιγράφει τον τρόπο συλλογής πληροφοριών και δεδομένων των χρηστών, όταν χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες, συναινούν στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και κοινή χρήση των πληροφοριών τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνούν με αυτήν την πολιτική, παρακαλούνται να μην χρησιμοποιήσουν αυτή την ιστοσελίδα.

Οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση σε σχέση με την ως άνω πολιτική, θα δημοσιεύεται με τις σχετικές μεταβολές στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας και σε άλλα σημεία που θα κρίνονται απαραίτητα, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ποιές πληροφορίες συλλέγονται, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες (εάν υπάρχουν) υπό τις οποίες μπορεί να κοινοποιηθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες που θα επιλέξουν να λαμβάνουν ενημερώσεις με αυτό τον τρόπο, ειδοποιώντας τους για τις μεταβολές στην παρούσα πολιτική περί εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας, μετά την απόσπαση των αλλαγών σε αυτήν την πολιτική συνεπάγεται την αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των χρηστών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συνεπάγεται την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου είναι σύννομη, μόνο με την συγκατάθεση από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Τέλος, η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με την εθνική και διεθνή νομοθεσία, μέρος της οποίας αποτελεί και ο Κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”).

Η CCN Holdings δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η CCN Holdings συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, η CCN Holdings δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη/χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

Μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης των χρηστών με στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Σε περίπτωση επίσκεψης του χρήστη στην ιστοσελίδα, είναι πιθανή η συλλογή τέτοιων μη προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης.

Προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Σε περίπτωση εγγραφής ή χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας από τους χρήστες, είναι πιθανή η συλλογή των ακόλουθων πληροφοριών, ενδεικτικά αναφερόμενων, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους: το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τα ενδιαφέροντα, ή σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού, το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης και άλλες πληροφορίες εγγραφής οι οποίες αποτελούν κάποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η χρήση των ως άνω προσωπικών πληροφοριών των χρηστών λαμβάνει χώρα με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της εμπειρίας τους, ώστε η περιήγηση στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εξέλιξης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μέσω των επιλογών/προτιμήσεων των χρηστών, ενώ δίνεται και η δυνατότητα αποστολής περιοδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter). Εάν ο χρήστης αποφασίσει να εγγραφεί στη λίστα αλληλογραφίας, θα λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν εταιρικά νέα, ενημερώσεις, σχετικές πληροφορίες υπηρεσιών κλπ, ενώ, του δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας, με σκοπό την υποβολή ερωτημάτων ή άλλα αιτημάτων. Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λήψη μελλοντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης, στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προστασία των πληροφοριών

Εφαρμόζονται κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών, ήτοι του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης και των δεδομένων που αποθηκεύονται στη ιστοσελίδα.

Η ευαίσθητη και ιδιωτική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ιστοσελίδας και των χρηστών γίνεται μέσω ενός ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας ενώ ταυτόχρονα, κρυπτογραφείται και προστατεύεται με ψηφιακές υπογραφές.

Κοινή χρήση των προσωπικών πληροφοριών

Δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις, συναλλαγές ή ενοικιάσεις προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης των χρηστών σε τρίτους. Είναι πιθανό να διανεμηθούν γενικές συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους επισκέπτες και τους χρήστες, με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, αξιόπιστους συνεργάτες και διαφημιζόμενους για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών συμβάλλουν στη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και της εν γένει εταιρείας, οι οποίοι διαχειρίζονται δραστηριότητες για λογαριασμό της εταιρείας, όπως η αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή ερευνών. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η κοινή χρήση των πληροφοριών των χρηστών με αυτά τα τρίτα μέρη για αυτούς τους περιορισμένους σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει δώσει ρητή συγκατάθεση.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Οι χρήστες είναι πιθανό, κατά την επίσκεψή τους στην παρούσα ιστοσελίδα να ενημερωθούν από διαφημίσεις ή άλλο παρόμοιο περιεχόμενο, οι οποίες συνδέονται με τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες των προαναφερθέντων συνεργατών, των προμηθευτών, των διαφημιζόμενων, των χορηγών, των δικαιοπαρόχων και άλλων τρίτων. Δεν ελέγχεται το περιεχόμενο ή οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν τίθεται ζήτημα ευθύνης της εταιρείας για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους που συνδέονται με ή από την παρούσα ιστοσελίδα. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ιστότοποι ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, μπορεί να αλλάζουν διαρκώς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τις πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα, υπόκεινται στους όμοιους όρους και πολιτικές αυτής της ιστοσελίδας. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Κοινωνικά μέσα/δίκτυα και κοινή χρήση

Στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική δικτύωση ή “κοινή χρήση λειτουργιών” ή μπορεί να περιέχονται σύνδεσμοι προς ιστότοπους ή εφαρμογές κοινωνικών μέσων τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την παρούσα ιστοσελίδα. Επίσης, είναι δυνατή η χρήση ιστοτόπων ή εφαρμογών κοινωνικών μέσων, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή ή κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με εσάς από αυτούς τους ιστότοπους ή εφαρμογές, ανάλογα με τη λειτουργία. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λειτουργία κοινής χρήσης ή περιεχόμενο, πολιτικές απορρήτου ή πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή εφαρμογής τρίτου μέρους. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάσετε τις πολιτικές απορρήτου και τις ρυθμίσεις στις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή τις εφαρμογές με τις οποίες αλληλεπιδράτε, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται και να μοιράζονται από αυτούς τους ιστότοπους. Εσείς υπόκεινται στις πολιτικές αυτών των τρίτων όταν και όπου χρειάζεται.

Διαφήμιση

Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να προβάλλονται στους χρήστες από διαφημιστικούς συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να ορίσουν cookies. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον διακομιστή διαφημίσεων να αναγνωρίζει τον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη, κάθε φορά που στέλνει μια διαφήμιση στο διαδίκτυο για τη σύνταξη μη προσωπικών πληροφοριών αναγνώρισης σχετικά τους χρήστες που χρησιμοποιούν τον κάθε υπολογιστή. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στα διαφημιστικά δίκτυα, μεταξύ άλλων, να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν καλύπτει τη χρήση cookie από οποιονδήποτε διαφημιζόμενο.

Cookies

Τι είναι τα «Cookies»;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο μεταφέρεται στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie.

Κατηγορίες των cookies

(1) Αναγκαία Cookies: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, η ομαλή λειτουργία του e-shop και η προσωπική εμπειρία πλοήγησης των χρηστών, υποβαθμίζεται, σε βασικές e-commerce λειτουργίες υπολειτουργούν.

(2) Cookies επιδόσεων: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Αποκαλύπτουν ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη.

(3) Cookies λειτουργικότητας – Analytics: «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα, ώστε να προσαρμόζονται οι υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του. Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας.

(4) Cookies διαφήμισης: χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με το χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών , ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα συμβάλλουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη σωστή λειτουργία της και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, ώστε να τον ειδοποιήσει κατά την αποστολή των cookies ή άλλως, να απενεργοποιήσει τα cookies. Επομένως, εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Αν λάβει χώρα η απενεργοποίηση, ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Τέλος, ο χρήστης διατηρεί την πρόσβαση στην τρέχουσα κατάσταση συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή και δύναται να αλλάξει τις ρυθμίσεις ή να αποσύρει πλήρως τη συγκατάθεσή αυτή.

Απενεργοποίηση των «Cookies»:

– Internet Explorer:

 1. Επιλέξτε από το μενού “Εργαλεία” και στη συνέχεια “Επιλογές Internet”.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα “Προστασία Προσωπικών Δεδομέων”.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση.

– Google Chrome:

 1. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “Σύνθετες”.
 2. Στην ενότητα “Απόρρητο και ασφάλεια”, κάντε κλικ στην επιλογή “Ρυθμίσεις ιστοτόπου”.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή “Cookies”.

– Safari:

 1. Επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο”.
 2. Κάντε κλικ στο “Διαχείριση των δεδομένων ιστότοπου”.

– Mozilla Firefox:

 1. Επιλέξτε από το μενού “Εργαλεία” και στη συνέχεια “Επιλογές”.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Απόρρητο & ασφάλεια”.
 3. Βρείτε το μενού “cookies και δεδομένα ιστοσελίδων” και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές.

– Opera 6.0:

 1. Επιλέξτε από το μενού “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο και ασφάλεια”.
 2. Κάντε κλικ στο “Ρυθμίσεις ιστοτόπου” και επιλέξτε το μενού “Cookies”.

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters

H Sunsoft αποστέλλει ανά τακτά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletter) προς τους εγγεγραμμένους χρήστες της σχετικά με νέα, εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές στον χώρο του Web Design, Digital Marketing, Google Services and Updates και Social Media Marketing.

Παρέχουμε την υπηρεσία Newsletter σε όσους επισκέπτες/χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα με το e-mail τους και το ονοματεπώνυμό τους, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.Με αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες/χρήστες εγγράφονται στην υπηρεσία Newsletter χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα στην CCN Holdings.

Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε μέσο της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του e-mail.

H Sunsoft διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση. Οι διαχειριστές της CCN Holdings καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο, είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως.

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμά σας στην Sunsoft είτε μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας είτε μέσα από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες επικοινωνίας που βρίσκονται στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων της. Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσο οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας προς την Sunsoft, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπωνύμο, e-mail ή και τηλέφωνου) εκ μέρους της CCN Holdings .

Η Sunsoft δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή να τα μεταβιβάζει σε τρίτους.

Πρόσβαση και έλεγχος των πληροφοριών:

Αναγνωρίζουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση και να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. i. Για να ζητήσετε πρόσβαση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@clevercustomernetwork.com
 2. ii. Για να διαγράψουμε πληροφορίες που έχετε παράσχει μέσω των Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 220 2895 και θα απαντήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η Sunsoft διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσής σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

(Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που παρείχατε ενδέχεται να απαιτηθούν προκειμένου οι Υπηρεσίες να λειτουργήσουν σωστά ή να διατηρηθούν αυτόματα σε αρχείο αποθήκευσης ή αρχειοθέτηση αποθήκευσης αρχείων.)